Modern! letiste je system za miliardu. Cesi ho dokazou dodat na klic

Kdyz prvni cesky pilot jan Kaspar podnikl 13. kvetna 1911 historicky let z Pardubic do Velke Chuchle, staCila mu jako letiste nepi'rlis hrbolata louka. Dnesnf mezinarodnl letiste ale pi'edstavuje nesrnlrne slozity system. Vyvinout a vyrobit potrebne technologie a poskladat je do funkcnlho celku dokaze jen spickova spolecnost s vynikajclmi odbornlky. jednou z mala svetovych firem, ktere dokazou dodat cele letiste na klrc jako mvesticnl celek v hod note blrzre( se [edne rniliarde korun, je CSG Aerospace. CSG Aerospace je relativne rnlady hrac, ktery vznikl v roce 2017 jako autonornnl cast prurnyslove technologickeho holdingu Czechoslovak Group. Okarnzlte se stal silnyrn subjektem sdruzujfcfrn rodinu firem special izujlcfch se na vyvoj a vyrobu produktu i sluzeb pro letectvL Dfky vzajernnym synergifrn
mohou tyto spolecnosti na svetovern trhu nabfzet letiste jako funkcnl investicnl celek.

BDELE OCI RADARO
Na portfoliu firem CSG Aerospace Ize ukazkove demonstrovat, jak slozltym systernern rnodernf letiste je a jak velkou pi'idanou hodnotu jeho "vyroba« vytvalt Zatfrnco Kaspar si musel vystaCit s jedinyrn system em senzoru (vlastmrna oCima), rncdernl letiste rna spoustu ocL Terni jsou radary nejruznejsrho urcenf. Prirnarnl radary, jejichf vyslany paprsek se odrazr od objektu ve vzduchu, pi'inasejl informaci 0 srneru, vzdalenosti, rychlosti a vysce letadla. Sekundarnl radary zachycujl signal z takzvanych odpovldacu, zartzenl plfrno na palube letadla, dlky nimz je kazdy stroj ve vzduchu pi'esne identifkovan. Oba typy radaru v ramci CSG Aerospace vyvrjl a vyrabl pardubicka spolecnost ELDIS.

SOFTWARE PRO BEZPECNE RUZENI
Vzhledem k letovernu provozu v i'adu stovek letu denne nestacl letovernu dispecerovi pouze sledovattecky na obrazovce. Poti'ebuje nekolik softwarovych systernu i'rzenr letoveho provozu, aby mohl leteckou dopravu bezpecne i'rdit. Ty programujl v CSG Aerospace hned dve firmy, zarnestnavajcl desltky spickovych prograrnatoru plfrno u prazskeho ruzynskeho letiste: CS SOFT a ATRAK. Pravidlem je, ze veskera data vcetne radarove situace ci hlasove komunikace dispeceru a pilotu se must dlouhodobe ukladat. A k tomu zase slouzf zaznarnovy system ReDat, ktery dodava pardubicka spolecnost RETIA.

STASTNY START I PIUSTANI
Aby letadlo bezpecne pfistalo a vzletlo, poti'ebuje perfektne cistou a udrzovanou runway. jejl udrzbu muze i v nejnarocnejsrch podrnlnkach zabezpeCit odolny specialnl vuz postaveny na legendarmrn ceskern podvozku Tatra. Dalsr ulohu v zivote letiste rnajl tatrovky jako palivove cisterny ci hasicska vozidla. I automobilka Tatra je soucastl holdingu CSG. Spolecnosti CSG Aerospace dokazou tez zajistit odbavenl zavazadel, udrzbu letadel a i'adu dalslch sluzeb v oblasti letectvl, skutecne tedy cele funkcnl letiste na klrc.